Ojituspalvelut

Kunnostusojitus tulee kyseeseen kun ojitusalueen ojat ovat tukkeutuneet niin, että vesi ei poistu enää ojitusalueelta ja puuston kasvu on alkanut taantumaan. Kunnostusojitustarpeesta kertoo myös suokasvillisuuden lisääntyminen ja veden pinnan nousu ojissa.

Kunnostusojituksessa kaivetaan auki tukkeutuneet ojat ja kaivetaan tarvittaessa myös täydennysojia kuivatustehon parantamiseksi. Myös erilaiset vesiensuojelutoimenpiteet otetaan kunnostusojituksessa huomioon, kuten laskeutusaltaiden ja lietekuoppien tekeminen.

Kunnostusojituksen yhteydessä kannattaa parantaa metsätilan kulkuyhteyksiä piennarteitä tekemällä. Piennartiet helpottavat metsänhoito- ja hakkuutöiden tekemistä ja tuovat selviä kustannussäästöjä myöhemmin toteutettavissa hakkuissa. Piennartiet tulee tehdä siten, että puutavaran kaukokuljetus onnistuu jäisen maan aikaan. Mitä lyhyempiin metsätraktorin kuljetusmatkoihin päästään sitä paremman hinnan metsänomistaja puullaan saa.

Kemera tuki kattaa suurelta osin kunnostusojituksen kustannukset. Tukea maksetaan kunnostusojituksen suunnitteluun, ojien kaivamiseen sekä vesiensuojelurakenteiden tekemiseen. Piennarteiden rumpujen yms. tekemiseen saa valtion avustusta ainoastaan yhteishankkeisiin, ei yhden tilan hankkeisiin.

Kunnostusojitussuunnittelun yhteydessä voi ja kannattaa kartoittaa ja suunnitella myös hakkuu- ja terveyslannoitustarve.

Yhteystiedot

Metsäpalvelu JOKITALO
Erkki Jokitalo
Puh. 0407476185
erkki.jokitalo@metsapalvelujokitalo.fi
Leivotie 13
84100 YLIVIESKA

Copyright